نفتا نیرو پاسارگاد
021-22536977

ابزار دقیق

ابزار دقیق
واحد ابزاردقیق شرکت نفتا نیرو  با درک عمیق نیاز پروژه ها و داشتن ارتباط با سازندگان و تامین کنندگان مطرح اروپایی به عنوان تامین کننده ادوات ابزاردقیق،کنترل صنعتی و همچنین ارائه دهنده خدمات و مشاوره فنی جهت تامین موارد ذیل آماده هرگونه همکاری می باشد:
Flow Transmitters

Pressure Transmitters
Temperature Transmitters
Pressure & Temperature Gauges
Differential Pressure & Temperature Transmitters
Sensors, Alarm

Level Switches
Level Transmitters
Pressure Switches
Analyzer, Recorders, Indicators & Controllers